Đổi mới trong tư duy và nhận thức về biến đổi khí hậu

Đổi mới trong tư duy và nhận thức về biến đổi khí hậu
13.04.2020 651

Năm 2019, Cục Biến đổi khí hậu đã tập trung xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch; kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về biến đổi khí hậu (BĐKH), từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BĐKH. Nổi bật như, Cục đã phối hợp rà soát, sửa đổi Chương Ứng phó với BĐKH trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lộ trình, phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính toàn cầu theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, phù hợp với điều kiện Việt Nam và các cam kết đóng góp của Việt Nam đối với quốc tế; nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo và hướng dẫn kỹ thuật phục vụ kiểm kê quốc gia khí nhà kính để trình Bộ trưởng sau khi Nghị định được ban hành. Hiện Cục đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tham mưu cho Bộ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Kế hoạch quốc gia thích ứng biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050…

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ, Cục đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH trình Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13/4/2019). Cũng trong năm 2019, đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị của Chính phủ đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17-18/6/2019 tại TP. Hồ Chí Minh; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành, địa phương và người dân trong vùng. Qua Hội nghị, đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP.

Cục đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 04/9/2019 phê duyệt Bản sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; đồng thời, tích cực triển khai Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC giai đoạn II nhằm thực hiện lộ trình loại trừ 35% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC vào năm 2023. Bên cạnh đó, Cục cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các chuyên gia và các tổ chức quốc tế rà soát, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam để hoàn thành trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020; triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục thực hiện quản lý hoạt động của các dự án theo Cơ chế phát triển sạch (CDM), Cơ chế tín chỉ chung (JCM) tại Việt Nam…

Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường phát biểu tại Hội nghị

Cục cũng tiếp tục phối hợp các đối tác phát triển, như WB, ADB, JICA, GIZ, AFD, UNDP, UNEP, IUCN, WWF... và các nước như Hà Lan, Đức, Pháp, Úc... để triển khai các dự án hỗ trợ các hoạt động ứng phó với BĐKH, tăng cường năng lực, đề xuất các cơ chế chính sách ứng phó với BĐKH, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Trong năm 2019, Cục đã tổ chức thành công Phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về BĐKH và quản lý nước; tổ chức cuộc họp Ủy ban hỗn hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản lần thứ 8 triển khai Cơ chế tín chỉ chung (JCM);.... Đồng thời, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao trong Ban đàm phán quốc tế về BĐKH; tích cực phối hợp chuẩn bị tốt nội dung cho các cuộc đối thoại cấp cao về BĐKH...

Về khoa học và công nghệ, Cục đã và đang thực hiện đảm bảo tiến độ nội dung các Đề tài theo kế hoạch đề ra trong năm 2019, trong đó có 02 Đề tài cấp quốc gia sẽ hoàn thành trong năm 2020: Nghiên cứu đề xuất mô hình thị trường cac-bon ở Việt Nam; và Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ đánh giá, chuyển giao kết quả các Chương trình KH&CN cấp quốc gia về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên, môi trường và đề xuất định hướng cho giai đoạn 2021-2025; 04 Đề tài cấp Bộ sẽ hoàn thành trong năm 2020 và 04 đề tài cấp cơ sở.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BĐKH, Cục đã tích cực triển khai Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH (giai đoạn 2015 -2020), trong đó đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc “Biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH” ngày 14-15/10/2019 tại TP. Huế; tổ chức các Hội nghị tập huấn về BĐKH và kỹ năng ứng phó cho các đại biểu của các Sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội…

Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với địa phương, trong năm 2019, Cục tiếp tục phối hợp tốt với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trong việc hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; kiểm tra, đánh giá hàng năm việc tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; thực hiện kế hoạch Chương trình tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020...

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Trương Đức Trí trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận và biểu dương những thành tích Cục Biến đổi khí hậu đã đạt được trong năm 2019. Trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Thứ trưởng cho rằng, Cục Biến đổi khí hậu cần có sự đổi mới trong tư duy và nhận thức về BĐKH để đáp ứng sự thay đổi chung của thế giới. “BĐKH đã có nhiều sự thay đổi về nhận thức. Từ khi còn tranh luận thì đến bây giờ mọi người đều có nhận thức cao về vấn đề này. Năm 2021 sẽ là bước ngoặt quan trọng khi tất cả các quốc gia trên thế giới phải có trách nhiệm với BĐKH. Vì vậy, giảm thiểu BĐKH cũng là trách nhiệm của Việt Nam đối với người dân trong nước và cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ phải phát huy nội lực để ứng phó với BĐKH bên cạnh việc kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế. Đây sẽ là sự thay đổi quan trọng, rõ ràng trong quan điểm và nhận thức về BĐKH.” – Thứ trưởng Lê Công Thành nói.

Toàn cảnh Hội nghị

Từ sự thay đổi tư duy, định hướng đó, Thứ trưởng đề nghị Cục Biến đổi khí hậu tập trung thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020:

Một là, tiếp tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện sửa đổi nội dung ứng phó với BĐKH trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; hoàn thành Nghị định của Chính phủ quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Hai là, hoàn thiện dự thảo Báo cáo rà soát và cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam; phối hợp với các đối tác phát triển để xây dựng Chương trình hỗ trợ thực hiện NDC của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030.

Ba là, xây dựng tiêu chí xác định các dự án, nhiệm vụ thích ứng với BĐKH, tập trung vào các vấn đề liên vùng, liên ngành.

Bốn là, hoàn thiện Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia; hoàn thiện Hệ thống giám sát, báo cáo và đánh giá (M&E) cho các hoạt động thích ứng với BĐKH để báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ.

Năm là, tập trung hoàn thiện trình Bộ xem xét phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; xây dựng và hoàn thành nội dung Báo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ ba (BUR3) của Việt Nam.

Sáu là, phối hợp chặt chẽ với các đối tác phát triển và các nước để đẩy mạnh công tác ứng phó với BĐKH; phối hợp với các đối tác phát triển để xây dựng định hướng cho các hoạt động hợp tác như Chương trình thay thế Chương trình SP-RCC từ sau năm 2020, Cơ chế tín chỉ chung (JCM), Cơ chế phát triển sạch (CDM)...

Bảy là, tiếp tục tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương điều phối và thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020; tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu; đẩy mạnh truyền thông về công tác ứng phó với BĐKH.

Tám là, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp và mở mới năm 2020, các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ để có kết quả đóng góp thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về BĐKH.

CTTĐT

Tin chọn lọc khác
Biến đổi khí hậu là gì ? Những nguyên nhân và hiện tượng biến đổi khí hậu chủ yếu !
13.04.2020 637
Trong những năm gần đây, cụm từ " biến đổi khí hậu" được quan tâm rất nhiều. Nó không chỉ đang gây tác động xấu đến đời sống của con người ở hiện tại mà còn đe dọa đến môi trường sống trong tương lại. Vậy, biến đổi khí hậu là gì, nguyên nhân và có những hiện tượng chủ yếu nào?
Đổi mới trong tư duy và nhận thức về biến đổi khí hậu
13.04.2020 652
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Cục Biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Cục Biến đổi khí hậu cần có sự đổi mới trong tư duy và nhận thức về biến đổi khí hậu để đáp ứng sự thay đổi chung của thế giới.
Trái đất sẽ ra sao khi ngày càng nóng lên
13.04.2020 577
Khi trái đất nóng dần lên thì kéo theo thảm kịch vô cùng lớn đó chính là sự xuất hiện của các kiểu thời tiết cực đoan nguy hiểm hay hạn hán kéo theo giá lương thực tăng cao là những vấn đề ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu, đang có tác động lớn trên quy mô toàn cầu.
Những tác động nghiêm trọng nhất từ biến đổi khí hậu trên Thế giới
13.04.2020 569
Biến đổi khí hậu mà biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng đã tạo nên các hiện tượng thời tiết cực đoan tiết hiện nay. Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21 vì biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, tài nguyên môi trường và cuộc sống của con người
Ðồng bộ các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
13.04.2020 501
Đứng trước tình trạng biến đổi khí hậu tăng cao như hiện nay, các biện pháp đồng bộ giải quyết vấn đề đã được đưa ra và cam kết thi hành hiệu quả
Cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu - Thách thức và cơ hội với ngành Công Thương
13.04.2020 474
Trong khoảng chục năm trở lại đây, gần như tất cả các Chương trình thời sự chính luận đều xuất hiện cụm từ “ứng phó với biến đổi khí hậu”, cụm từ này nằm trong hầu hết các chương trình hợp tác song phương, đa phương, khu vực cũng như toàn cầu và trực tiếp nhất là trong các công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ hàng ngày tới tất cả các ngành, địa phương trong phạm vi cả nước. Như vậy có thể thấy, câu chuyện về ứng phó với biến đổi khí hậu bao gồm hai hành động thích ứng và giảm nhẹ đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, trong bài viết này sẽ chia sẻ thêm một số phân tích về các cam kết quốc tế về giảm nhẹ biến đổi khí hậu và bản chất tác động đến thế giới cũng như Việt Nam.
6 nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam
13.04.2020 466
(ĐCSVN) – Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được triển khai sẽ giải quyết nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần giảm thiểu tác động của BĐKH tại Việt Nam.
Đông Nam Á – khu vực bị đe dọa nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu
13.04.2020 492
(ĐCSVN) – Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 35 ở Bangkok (Thái Lan), ngày 3/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nêu rõ: Tình trạng khẩn cấp khí hậu là vấn đề quan trọng nhất của thời đại chúng ta.
Tình hình Biến đổi khí hậu trên thế giới và những tác hại
13.04.2020 446
Khí hậu là trạng thái khí quyển ở nơi nào đó, được đặc trưng bởi các trị số trung bình nhiều năm về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, lượng bốc thoát hơi nước, mây, gió...Như vậy, khí hậu phản ánh giá trị trung bình nhiều năm của thời tiết và nó thường có tính chất ổn định, ít thay đổi.
2020 có khả năng là một trong những năm nóng nhất lịch sử
13.04.2020 553
Chuyên gia khí tượng nhận định năm 2020 có khả năng là một trong những năm nóng nhất lịch sử. Nếu dự báo là chính xác, thế giới sẽ đến gần hơn với bờ vực của sự cố khí hậu vào năm 2020.
Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Những vấn đề lớn cần giải quyết
12.04.2020 490
Biến đổi khí hậu dường như không còn xa lại đối với mọi người dân Việt Nam, và trong nhiều trường hợp nó được vận dụng hoặc vô thức hoặc có chủ ý vào việc giải thích những gì đã, đang và sẽ xảy ra đối với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường. Nhưng trên thực tế, biến đổi khí hậu diễn ra ở Việt Nam như thế nào và chúng ta có thể ứng phó gì trước những hệ lụy mà nó gây ra?
Sức mạnh 'hủy diệt' của than đá và dầu mỏ đến tương lai của chúng ta
25.02.2020 2004
Khi sức mạnh của than đá, dầu mỏ được kích hoạt ồ ạt, ai có thể biết rằng bằng cách đốt cháy quá khứ, chúng ta sẽ phải đối mặt với bất ổn khủng khiếp nhường nào trong tương lai? Nóng lên toàn cầu là việc Mặt Trời chiếu không thương tiếc một luồng sáng hủy diệt vào lịch sử. Nếu chúng ta chờ đợi một thời gian nữa và sau đó phá hủy nền kinh tế hóa thạch trong một cú đánh khổng lồ, ấm lên toàn cầu vẫn sẽ gieo rắc bóng tối cho tương lai.
Đại dương đang bị đốt nóng bằng lượng nhiệt của 5 quả bom nguyên tử mỗi giây
09.02.2020 1044
Bước sang thập kỷ thứ 3 của thế kỷ 21, chưa bao giờ vấn đề biến đổi khí hậu - nóng lên toàn cầu lại trở thành bài toán nhức nhối cho toàn nhân loại đến thế, bởi ảnh hưởng và tác động của nó không loại trừ bất cứ một khu vực nào trên thế giới. Với mỗi giây, đại dương trên toàn thế giới bị đốt nóng bởi lượng nhiệt tương đương 5 quả bom nguyên tử Little Boy.
Úc trải qua trận cháy rừng 'đại thảm họa' với nửa tỉ sinh vật bị thiêu cháy
14.01.2020 1031
Từng thị trấn bị san phẳng khi lửa tràn qua bụi rậm, tiến đến cao tốc, vươn cả lên các đỉnh núi cao. Tại New South Wales - một trong những bang đông dân nhất Australia, người dân hoảng loạn chạy trốn trên những con đường tắc nghẽn vì xe cộ không thể di chuyển. Cháy rừng diễn ra dày đặc, lửa ngùn ngụt bốc lên mà không có dấu hiệu chấm dứt, còn nhà chức trách thì liên tục kêu gọi người dân đi sơ tán kèm lời cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc.
Hiểm họa khôn lường và nỗi sợ của nhà khoa học về vùng chết trên đại dương.
17.12.2019 1037
Được ví như một bệnh dịch đại dương, các vùng chết này đã tăng cả quy mô lẫn số lượng trong những năm gần đây. Điều này gây ra những lo ngại cho các nhà khoa học khi vấn đề này chưa tìm được hướng giải quyết.
Những tác nhân tự nhiên gây ra biến đổi khí hậu
16.12.2019 963
Các nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu do các yếu tố tự nhiên đóng góp một phần rất nhỏ vào sự biến đổi khí hậu và có tính chu kỳ kể từ quá khứ đến hiện nay. Tuy nhiên, những tác động này cũng đẩy nhanh quá trình của biến đổi khí hậu và mang lại những hậu quả nặng nề
Nguyên nhân và hiện tượng biến đổi khí hậu phổ biến đáng lo ngại
16.12.2019 803
Biến đổi khí hậu đang gây tác động xấu đến đời sống của con người ở hiện tại và đe dọa đến môi trường sống trong tương lai. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và có những hiện tượng chủ yếu.
Biến đổi khí hậu – những tác hại mà môi trường phải gánh chịu
16.12.2019 864
Biển đổi khí hậu là sự thay đổi những yếu tố gốc ở một trong 2 môi trường quan trọng hoặc vật lý hoặc là sinh học, những biến đổi này mang tính tiêu cực và có những tác động xấu khó có thể phục hồi đến đời sống tự nhiên cũng như sinh hoạt chung của hệ động vật sinh thái và con người.
Cháy rừng có thể thiêu chết 350 con koala
01.11.2019 660
AUSTRALIA - Hàng nghìn ha rừng, trong đó có nơi tập trung số lượng lớn koala, bị phá hủy trong vụ cháy kéo dài nhiều ngày.
Làm nguội trái đất
03.11.2019 677
“Nếu chúng ta chặt cây thì trái đất sẽ nóng dần lên. Không khí sẽ càng ô nhiễm nặng hơn và chỉ thở thôi cũng trở nên khó khăn hơn đấy,” cậu bé Nhang, 13 tuổi, người dân tộc Raglay, reo lên khi chơi trò “Hạ nhiệt trái đất” với các bạn cùng lớp. Một bạn khác vội nói chen vào: “Trò này vui quá hay quá, tớ chỉ muốn chơi trò chơi này mãi”. Trong không khí nói cười rộn rã, Nhang cùng các bạn ở trường nội trú dân tộc thiểu số Pi Năng Tắc ngồi thành vòng tròn để chơi trò chơi mới – “Hạ nhiệt trái đất”. Với nhiều em học sinh, trò chơi mang tính phối hợp này đem lại nhiều thích thú cho các em trong giờ giải lao sau các tiết học văn hóa, không những vậy, trò chơi còn giúp truyền tải những thông điệp và lời khuyên vô cùng hữu ích, đặc biệt hết sức quan trọng đối với những em học sinh của tỉnh Ninh Thuận.
Biến đổi khí hậu – Nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn
03.11.2019 635
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng rất lớn tới đời sống hàng ngày của chúng ta. Vậy biến đổi khí hậu là gì? Nguyên nhân và hậu quả mà biến đổi khí hậu gây ra ra sao? Trong những năm gần đây, theo chính sách môi trường, biến đổi khí hậu thường nhắc đến sự thay đổi thời tiết. Sự biến đổi này có thể là thay đổi thời tiết quanh một mức trung bình. Hoặc sự biến đổi này có thể là sự thay đổi thời tiết bình quân. Các hiện tượng này gọi chung là sự nóng lên toàn cầu. Còn theo Công ước khung của Liên hợp Quốc về biến đổi khí hậu, biến đổi khí hậu là sự thay đổi thành phần khí quyển của Trái Đất. Biến đổi khí hậu là sự biến thiên tự nhiên của khí hậu.
Thiên thể rơi xuống Trái Đất, tiêu diệt hổ răng kiếm 13.000 năm trước
03.11.2019 654
Các nhà khoa học phát hiện bằng chứng cho thấy 13.000 năm trước, một thiên thể rơi xuống Trái Đất và tiêu diệt các loài thú kỷ băng hà như voi mamoth và hổ răng kiếm.
Rác vũ trụ đang bao vây Trái Đất
03.11.2019 738
Không gian bên ngoài Trái Đất không còn nhiều, và rác thải vũ trụ là một phần nguyên nhân.
Tin xem nhiều
Tin mới nhất